top of page

บริการทำบัญชี

5915181D-3C3F-4E22-AF7E-DBFCA2AE19D7_edi

บริการจัดทำบัญชี

 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
 • จัดทำรายละเอียดยอดคงเหลือต่างๆ  รวมถึงทะเบียนสินทรัพย์ (Fixed asset register)

บริการนำส่งภาษี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

บริการปิดบัญชีรายปี และนำส่งงบการเงินของกิจการ 

 • ปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินประจำปี
 • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
bottom of page