top of page

บริการตรวจสอบบัญชี

5915181D-3C3F-4E22-AF7E-DBFCA2AE19D7_edi
  •  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
    โดยมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชี  Big4
  • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
bottom of page